صفحه اصلي > معاونت > مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی > امور نظام وظیفه و مشمولین 

-     پذیرفته شدگان پسر مشمول خدمت نظام وظيفه ارائه يکي از مدارک زير الزامي است:

1- دفترچه اعزام به خدمت بدون غیبت   2- کارت معافیت موقت با تاریخ معتبر   3- کارت معافیت دائم   4- کارت پایان خدمت

5- برگ شماره 3 ( تعیین وضعیت تحصیلی مشمولین)


 پذیرفته شدگان پسر  که شروع به تحصیل آنها از نیمسال اول می باشد در تاریخهای اعلام شده در سایت معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه نمایند و تشریفات  به واحد نظام وظیفه معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه و تشریفات اداری دریافت معافیت تحصیلی دانشجویی را  انجام دهند. معافیت دانش آموزی بعد از پذیرفته شدگان در دانشگاه فاقد اعتبار می باشد .

قبل از مراجعه فرم شماره 3 را دریافت و توسط محل تحصیل پیش دانشگاهی (با ذکر رشته تحصیلی پیش دانشگاهی) و آموزش و پرورش محل تحصیل تکمیل شده باشد و اصل آن را به همراه داشته باشند. اطلاعات مربوط به امور نظام وظیفه از طریق پیام در سامانه اینترنتی ثبت نام به پذیرفته شدگان صورت می گیرد.

پذیرفته شدگان پسر که شروع به تحصیل آنها از نیمسال دوم می باشد:

وضعیت نظام وظیفه خود را تا ابتدای شروع ترم (بهمن ماه) از طریق مراجعه به معاونت وظیفه عمومی بررسی نمائید. ثبت نام پذیرفته شدگان پسر مشروط بر نداشتن هیچگونه غیبتی در ارتباط با خدمت سربازی صورت می پذیرد. لیکن در صورت عدم توجه، عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو می باشد. اطلاعات مربوط به امور نظام وظیفه از طریق ارسال پیام در سامانه اینترنتی هر شخص بعد از ثبت نام الکترونیکی صورت می گیرد.