صفحه اصلی > معاونت > مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی > خدمات آموزشی > دروس ارائه شده به دانشجویان جدیدالورود 

دروس ارائه شده جهت انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورد


دانشکده پزشکی

دانشکده دندانپزشکی

دانشکده داروسازی

دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده پیراپزشکی دانشکده بهداشت
دانشکده پرستاری شهرستان بندرلنگه

جهت اطلاع از اخذ دروس پیش دانشگاهی

دانشکده پزشکی

دانشکده دندانپزشکی

دانشکده داروسازی

دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده پیراپزشکی دانشکده بهداشت
دانشکده پرستاری شهرستان بندرلنگه