صفحه اصلی > معاونت > مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی > خدمات آموزشی > اطلاعیه پذیرش کاردانی فوریتهای پزشکی کارکنان 

اعلام نتایج آزمون کتبی

پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فوریتهای پزشکی از بین کارکنان عملیاتی

شاغل در مرکز فوریتهای پزشکی استان هرمزگان(اورژانس 115)


بدینوسیله به اطلاع داوطلبین شرکت در آزمون پذیرش دانشجو از میان  کارکنان عملیاتی مراکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان هرمزگان می رساند که این افراد جهت مصاحبه در روز دوشنبه مورخ 96/3/1ساعت 11 صبح در اورژانس 115 بندرعباس حضور یابند. عدم حضور آنها در تاریخ مقرر به منزله انصراف می باشد.

ضمنا نتایج نهایی پس از مصاحبه و اعلام نهایی از سوی وزارت متبوع می باشد.


ردیف

نام و نام خانوادگی


ردیف

نام و نام خانوادگی

1

شهرام ناخدایی جاسکی


9

محمد بالاور

2

احمد توماج اصرافی


10

مهدی ختو

3

صالح حاجی زاده


11

محمد ملکی

4

خداداد بهرام


12

حسن کوهی زاده

5

قاسم طراری


13

عبدالحمید داداله زاده

6

ابراهیم طالبی


14

عبدالغفور تیمار

7

یداله محمودی فر


15

محسن ایمانی

8

مهدی محبوبی