صفحه اصلی > معاونت > امور نخبگان > آدرس لینک های تسهیلات 

آدرس لینک‌های تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

 

وبگاه

آدرس لینک

محل بارگزاری

1

بنیاد ملی نخبگان کشور

https://www.bmn.ir/

در محل لینک‌های مفید وبگاه دانشگاه

2

تسهیلات و حمایت های بنیاد ملی نخبگان از

دانشجوی صاحب استعداد برتر

 

https://www.bmn.ir/fa-IR/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86

آیین نامه ها و دستورالعمل ها در معاونت آموزشی

3

تسهیلات و حمایت های بنیاد ملی نخبگان از

دانش‌آموخته  برتر

 

https://www.bmn.ir/fa-IR/-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C

آیین نامه ها و دستورالعمل ها در معاونت آموزشی

4

نظام وظیفه تخصصی

 

https://www.bmn.ir/fa-IR/-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C/-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%85C

آیین نامه ها و دستورالعمل ها در معاونت آموزشی

5

هیات علمی برگزیده

 

https://www.bmn.ir/fa-IR/-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C/-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C

آیین نامه ها و دستورالعمل ها در معاونت تحقیقات و فناوری

6

مخترعان و نوآوران

https://www.bmn.ir/fa-IR/-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

آیین نامه ها و دستورالعمل ها در معاونت آموزشی و نیز آیین نامه ها و دستورالعمل ها در معاونت تحقیقات و فناوری

7

اطلاعیه جایزه تحصیلی

به پیوست

آیین نامه ها و دستورالعمل ها در معاونت آموزشی و نیز آیین نامه ها و دستورالعمل ها در معاونت تحقیقات و فناوری و بخش اطلاعیه های مربوط به آن دانشگاه

 

با کلیک بر روی هرکدام ازلینک ها میتوانید به سایت مربوطه وارد شوید