صفحه اصلی > معاونت > دفتر آموزش مداوم 

 

جهت آگاهي از تقويم برنامه‌ه اي آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان و ساير دانشگاهها و ثبت نام در اين برنامه به سامانه جامع آموزش مداوم كشور مراجعه نمائید