اهم وظايف مديريت امور آموزشي و تحصيلات تكميلي:

 •  نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها و مقررات آموزشي در دانشكده ها و واحدهاي تابعه
 •  برنامه ريزي و نظارت بر اجراي امور ثبت نام و پذيرش دانشجويان و دستياران تخصصي
 •  نظارت بر امور مربوط به انتخاب واحد ، حذف و اضافه ، ثبت نمرات و ...
 •  برنامه ريزي جهت ارتقاء كيفيت ارائه خدمات آموزشي
 •  تهيه و تدوين مقررات داخلي آموزشي براي پيشنهاد به معاونت آموزشي و شوراي آموزشي دانشگاه جهت تصويب
 •  نظارت بر ثبت ، نگهداري و كنترل واحدهاي درسي و حذف و اضافه دروس
 •  نظارت بر ثبت ، كنترل و معدل گيري نمرات دانشجويان ، صدور كارت دانشجويي با همكاري مركز خدمات ماشيني آموزش
 •  ايجاد و حفظ هماهنگي ميان دانشكده هاي تابعه در مورد فعاليتهاي آموزشي
 •  تشكيل كميسيونهاي بررسي موارد خاص ، شوراي آموزشي ، شوراي نقل و انتقالات و شوراي تشويق دانشجويان
 •  نظارت بر امور نظام وظيفه دانشجويان و دانش آموختگان
 •  نظارت بر صدور ريز نمرات و گواهيهاي فراغت از تحصيل
 •  تاييد دانش آموختگي فارغ التحصيلان از طريق پورتال
 •  نظارت بر صدور گواهينامه موقت تحصيلي ، تاييديه تحصيلي ، دانشنامه ، پاسخ به استعلام سوابق تحصيلي دانش آموختگان
 • نظارت بر برگزاري آزمونهاي جامع علوم پايه و پيش كارورزي و كنكورهاي ورودي كارشناسي ارشد و دستياري تخصصي باليني و كليه امور آموزشي مربوط به دانشجويان ، دستياران و دانش آموختگان
 •  و كليه امور آموزشي مربوط به دانشجويان ، دستياران و دانش آموختگان