صفحه اصلی > مراحل دریافت گواهی اشتغال به تحصیل 

صدور گواهی اشتغال به تحصیل

  • 1-   ورود به سیستم هم آوا
  • 2-   لیست درخواستها
  • 3-   انتخاب گزینه گواهی اشتغال به تحصیل
  • 4-   ثبت درخواست
  • 5-   تکمیل مدرک
  • 6-   نام سازمان درخواست شده
  • 7-   آدرس
  • 8-   ثبت نهایی

** در صورتی که دانشجوی پزشکی هستید و در مقاطع  کارورز یا کاراموز و دستیار می باشید گزینه اشتغال به تحصیل  ( کارآموز- کارورز- دستیار )مربوط به خود را انتخاب نمایید

بعد از امضا توسط مدیر آموزش گواهی صادر شده را چاپ نمایید.