صدیقه شکاری

رئیس اداره امور آموزشی

مریم بدرپور

کارشناس امور آموزش دانشجویان پردیس خودگردان و شهریه پرداز و انتقالی خارج از کشور رشته پزشکی عمومی

سعید پارسا مقدم

کارشناس امور آموزش دانشجویان رشته پزشکی عمومی

ستاره آسوده

کارشناس امور آموزش دانشجویان دانشکده دندانپزشکی و علوم دارویی و داروسازی

سودابه ریگی زادگان

کارشناس امور آموزشی دانشکده پرستاری

سمانه علیزاده

کارشناس امور آموزشی دانشکده پیراپزشکی

بدری جوادی

کارشناس امور آموزش دانشکده بهداشت