صفحه اصلی > ساختار جدید > تحصیلات تکمیلی > معرفی کارشناسان 

سمیه زارعی

رئیس اداره تحصیلات تکمیلی

معصومه عابدی

کارشناس امور تحصیلات تکمیلی