شرح وظایف :

انجام كليه امور اداري و استخدامي اعضاي هيات علمي از ابتداي خدمت تا بازنشستگي