در این سامانه امکان ارائه درس و تعامل با دانشجویان به شکل غیرهمزمان وجود دارد. مزایای این رویکرد مواردی چون قابلیت اجرا با توجه به بستر اینترنت، ماندگاری مباحث و تعاملات برای استفاده دانشجو، مدیریت راحت تر برای مدرس، امکان مدیریت درس در هر زمان و مکان و  با حداقل اینترنت و ... است. برای استفاده:

1-     به آدرس  humsnavid.vums.ac.ir مراجعه کنید.

2-     با ورود به سامانه به راحتی می تونید از امکانات آن برای تدریس مباحث خود استفاده کنید. 

3-   فایل راهنما سامانه نوید ویژه دانشجویان