تماس با آموزش کل

رشته تحصیلی

کارشناس آموزش

تلفن تماس

پزشکی عمومی پردیس خودگردان خانم بدرپور 33335284- 076
پزشکی عمومی روزانه آقای پارسا 33335284- 076
دندانپزشکی -داروسازی خانم آسوده 33341009- 076
پرستاری - مامایی خانم ریگی زادگان
33341009- 076
علوم آزمایشگاهی - تکنولوژی پرتوشناسی - هوشبری- تکنولوژی اتاق عمل - فناوری اطلاعات - فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی خانم علیزاده 33341009- 076
بهداشت حرفه ای - بهداشت عمومی - بهداشت محیط - بیولوژی وکنترل ناقلین بیماریها خانم جوادی 33341009- 076
امور مالی (کلیه اطلاعات در خصوص پرداخت شهریه) خانم قانعی

09018459452

به این شماره سوالات خود را پیام دهید

امور نظام وظیفه آقای شاهی 33341007- 076
صدور گواهی اشتغال به تحصیل   33341007- 076
دبیر ستاد شاهد دانشگاه خانم ارسن 33341007- 076
دفتر حقوقی (جهت انجام امور مربوط به تعهد محضری)    33336617- 076

جهت اطلاع از قوانین و آئین نامه های آموزشی و سایر فرایندهای آموزشی به سایت معاونت آموزشی به آدرس زیر مراجعه نمائید

https://eduv.hums.ac.ir

خروج