تماس با آموزش دانشکده ها

رشته تحصیلی

دانشکده

تلفن تماس

لینک دانشکده جهت اطلاع رسانی بیشتر از سایت دانشکده
پزشکی عمومی روزانه - پردیس خودگردان پزشکی 33710370- 076 https://medf.hums.ac.ir
دندانپزشکی دندانپزشکی 33350458- 076 https://denf.hums.ac.ir
داروسازی علوم دارویی و داروسازی 33710406- 076 https://pharf.hums.ac.ir
پرستاری - مامایی - هوشبری- تکنولوژی اتاق عمل - فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی پرستاری

09380231537

09380231538

33317723 - 076

https://nmf.hums.ac.ir
علوم آزمایشگاهی - تکنولوژی پرتوشناسی -   فناوری اطلاعات پیراپزشکی 33685230- 076 https://parf.hums.ac.ir
بهداشت حرفه ای - بهداشت عمومی - بهداشت محیط - بیولوژی وکنترل ناقلین بیماریها بهداشت

076-33338788

076-33336202داخلی 131 و 128

https://hthf.hums.ac.ir
پرستاری بندرلنگه پرستاری شهرستان بندرلنگه 44240202- 076 اطلاع رسانی بیشتر دانشجویان جدیدالورد
کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی - محل تحصیل شهرستان میناب شهرستان میناب 42230592- 076  
خروج