لیست اسامی اساتید مشاور دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 1400-1399

دانشکده پزشکی

جهت ورود به سایت دانشکده پزشکی کلیک نمائید
رشته تحصیلی مقطع تحصیلی نام استاد مشاور شماره تماس استاد مشاور نام مدیر گروه شماره تماس
پزشکی عمومی دکتری عمومی        

دانشکده دندانپزشکی

جهت ورود به سایت دانشکده دندانپزشکی کلیک نمائید

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی نام استاد مشاور شماره تماس استاد مشاور نام مدیر گروه شماره تماس
دندانپزشکی دکتری عمومی        

دانشکده علوم داروئی و داروسازی

جهت ورود به سایت دانشکده داروسازی کلیک نمائید

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی نام استاد مشاور شماره تماس استاد مشاور نام مدیر گروه شماره تماس
داروسازی دکتری عمومی        

دانشکده پرستاری

جهت ورود به سایت دانشکده پرستاری کلیک نمائید

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی نام استاد مشاور شماره تماس استاد مشاور نام مدیر گروه شماره تماس
 پرستاری کارشناسی خانم راضیه بیگی 09175809171    
مامایی کارشناسی خانم دکتر نسیبه روزبه 09171606652    
اتاق عمل کارشناسی خانم نجمه پارسایی 09171342267    
هوشبری کارشناسی آقای محمدصادق گل وردی 09173691939    

دانشکده پیراپزشکی

جهت ورود به سایت دانشکده پیراپزشکی کلیک نمائید

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی نام استاد مشاور شماره تماس استاد مشاور نام مدیر گروه شماره تماس
علوم آزمایشگاهی کارشناسی خانم دکتر مرضیه نوروزیان 076-33685230    
تکنولوژی پرتوشناسی کارشناسی آقای دکتر رضا افضلی پور 076-33685230    
فناوری اطلاعات سلامت کارشناسی خانم دکتر زهرا مستانه 076-33685230    
فناوری اطلاعات سلامت کارشناسی ارشد
خانم دکتر پروین لک بالا 076-33685230    

دانشکده بهداشت

جهت ورود به سایت دانشکده بهداشت کلیک نمائید

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی نام استاد مشاور شماره تماس استاد مشاور نام مدیر گروه شماره تماس
بیولوژی و کنترل ناقلین کارشناسی آقای عباس پودات 076-333336202 داخلی 111 آقای دکتر علیرضا صانعی 076-333336202 داخلی 108
بهداشت عمومی کارشناسی خانم دکتر زهرا حسینی 076-333336202 داخلی 111 خانم دکتر زهرا حسینی 076-333336202 داخلی 120
بهداشت عمومی کارشناسی ناپیوسته خانم دکتر لاله حسنی 076-333336202 داخلی 111 خانم دکتر زهرا حسینی 076-333336202 داخلی 120
مهندسی بهداشت محیط کارشناسی آقای دکتر یداله فخری 076-333336202 داخلی 111 آقای دکتر حمیدرضا غفاری 076-333336202 داخلی 116
بهداشت حرفه ای کارشناسی آقای مهندس مهدی بهجتی 076-333336202 داخلی 111 آقای دکتر مهدی زارع 076-333336202 داخلی 117

دانشکده پرستاری شهرستان بندرلنگه

جهت ورود به سایت دانشکده پرستاری شهرستان بندرلنگه جهت اطلاع رسانی دانشجویان جدیدالورود اینجا کلیک نمائید

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی نام استاد مشاور شماره تماس استاد مشاور نام مدیر گروه شماره تماس
پرستاری کارشناسی خانم سمیه کمال پور

076-44240202

09350612150

   
خروج