آیین نامه آشناسی با فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس ویژه دانشجویان علوم پزشکی


  
مصوبه شورای عالی برنامه ریزی در خصوص آیین نامه استاد مشاور مورخ 12 اسفند 97

 

 عدم امکان انتقال دانشجویان ایرانی که از ابتدای سال میلادی جدید مورخ 11 دی ماه 97 تحصیل خود را در دانشگاههای خارج از کشور شروع نمایند

 

 

 

  آئین نامه نقل وانتقال دانشجویان شاهد

 

 

 

  آیین نامه کمیسیون موارد خاص دانشگاهها

 

 

 

  آئین نامه انتخاب دانشجوی نمونه و فرم شرکت در انتخاب دانشجوی نمونه

  آیین نامه آموزشی دو ره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

 

 

 

 

  آئین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی-مصوبه سال83 

 

 

 

  آئین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 96/5/1 

 

 

 

  آئین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی دندانپزشکی-مصوبه سال 96

 

 

 

  آئین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی دندانپزشکی-مصوبه سال 91

 

 

 

  آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارج از کشور به داخل

 

 

 

  آئین نامه برگزاری دوره MD.Ph.D

 

 

 

  دستورالعمل اجرایی نحوه پذیرش دانشجویان خارجی

 

 

 

  شرح وظایف کارآموزان دوره دکترای عمومی پزشکی

 

 

 

  شرح وظایف کارورزان دوره دکترای عمومی پزشکی