دکتر مهدی حسنی آزاد
معاون آموزشی33337610 - 33337611

دکتر شهرام زارع 
مدیر آموزشی33337610 - 33337611

دکتر حمیدرضا میری
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC)33341007

مهندس فواد جهاندیده
مدیریت آموزش مجازی و الکترونیک33346996

دکتر علی موصلی
دبیر هیئت علمی33341000
دکتر سید اشکان طبیب زاده
دبیر آموزش مداوم 33348689