صدیقه شکاری

رئیس اداره امور آموزشی

 • تحصیلات : کارشناس ارشد
 • شماره تماس : 33335282 - 076
 • شرح وظایف
 •  
 

مریم بدرپور

کارشناس امور آموزش دانشجویان پردیس خودگردان و شهریه پرداز و انتقالی خارج از کشور رشته پزشکی عمومی

 •  تحصیلات : کارشناس ارشد
 • شماره تماس :33335281 - 076
 • شرح وظایف
 •  
 

معصومه داودی

کارشناس امور آموزش دانشجویان رشته پزشکی عمومی

 • تحصیلات :  کارشناس ارشد
 • شماره تماس : 33335281 - 076
 • شرح وظایف
 •  
 

ستاره آسوده

کارشناس امور آموزش دانشجویان دانشکده دندانپزشکی و علوم دارویی و داروسازی

 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
 • شماره تماس : 33341009 - 076
 • شرح وظایف
 •  
 

سودابه ریگی زادگان

کارشناس امور آموزشی دانشکده پرستاری

 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
 • شماره تماس : 33341009 - 076
 • شرح وظایف
 •  
 

سمانه علیزاده

کارشناس امور آموزشی دانشکده پیراپزشکی

 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
 • شماره تماس : 33341009 - 076
 • شرح وظایف
 •  
 

بدری جوادی

کارشناس امور آموزش دانشکده بهداشت

  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • شماره تماس : 33341009 - 076
  • شرح وظایف