امور دانش آموختگان وتحصیلات تکمیلی

  1. چه مدارکی قبل از فراغت از تحصیل باید چک شود؟

پرونده آموزشی از نظر وجود مدارک شناسایی ،تاییدیه دیپلم وپیش دانشگاهی وتاییدیه مقطع قبل برای مقاطع ناپیوسته بایستی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در واحد دانش آموختگان وبرای سایر مقاطع اتاق 115 واقع در معاونت آموزشی چک گردد.

 

  1. روند فراغت از تحصیل چگونه است ؟

ابتدا دانشکده نامه فراغت از تحصیل دانشجو را به معاونت آموزشی ارسال  می نماید و دانشجو بایستی فرم تسویه حساب را از آموزش دانشکده مربوطه دریافت نموده و باید تمام واحدهای درج شده در فرم تسویه حساب را مهر وامضا نمایند و با کارت دانشجویی به واحد فارغ التحصیلان ارائه  دهند.

 برای انجام کارهای فراغت از تحصیل نوبت داده می شود. و زمان نوبت داده شده براساس تعداد مراجعه کننده گان می باشد.

 

  1. پس از انجام فرایند فراغت ازتحصیل با مراجعه به پرتال وزارتخانه به آدرس زیر با وارد کردن کدملی از مراحل صدور وتاییدیه فرم فراغت از تحصیل توسط وزارتخانه مطلع شوید.

http://medicalportal.behdasht.gov.ir/medicalportal.tg.aspx

  1. آدرس سامانه جهت دریافت گواهینامه موقت و دانشنامه وریز نمرات

http://eg.hums.ac.ir

 

  1. مدارک صادره همراه دانشنامه :

ریز نمرات و مجوز تحویل مدراک تحصیلی

 

 

 

 

  1. فرم شماره 12 چیست وبرای چه کسانی صادر می شود؟ :

برای فارغ التحصیلانی که اصل مدرک خود را دریافت نموده اند جهت بلامانع بودن مکاتبات برای کشورهای آمریکا ،استرالیا ، کانادا ، انگلیس می باشد.

 جهت ثبت نام برای فرم مذکور به سامانه http://eg.hums.ac.ir مراجعه فرمایید.

 

  1. آیا برای رشته های مشمول طرح اجباری در صورت نداشتن پایان طرح ویا اگر در تمدید طرح باشند مدرکی دال برفراغت از تحصیلی صادر می شود؟

خیر، در رشته های مشمول طرح اجباری در صورت نداشتن پایان طرح ویا اینکه در تمدید طرح  باشند مدرکی دال بر فراغت از تحصیل صادر نمیگردد.