سمیه زارعی

رئیس اداره تحصیلات تکمیلی

 • تحصیلات : کارشناس ارشد
 • شماره تماس : 33337197 - 076
 • شرح وظایف
 •  
 

معصومه عابدی

کارشناس امور تحصیلات تکمیلی

 •  تحصیلات : کارشناسی ارشد
 • شماره تماس :33337197 - 076
 • شرح وظایف
 •  
 

مریم قصمی

کارشناس آموزشی

 • تحصیلات : کارشناس
 • شماره تماس : 33337197 - 076
 • شرح وظایف
 •  
 

شکوفه صابری

کارشناس آموزشی

 • تحصیلات : کارشناس
 • شماره تماس : 3335283 - 076
 • شرح وظایف
 •  
 

نگین اعتمادی

کارشناس آموزشی

  • تحصیلات : کارشناس
  • شماره تماس : 33335283 - 076
  • شرح وظایف